Tkané koberce Halenkov

Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Michal Zdanjuk, výroba obchod a služby, se sídlem Halenkov 457, 756 03, identifikační číslo: 01975048, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce www.tkanekobercehalenkov.cz

1.2.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy (faktury). Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.3.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Případnou změnou obchodních podmínek nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá u předchozího znění obchodních podmínek.

1.4.      Záruka na prodávané zboží je 24 měsíců.

  1. uzavření kupní smlouvy

2.1.      Informace o zboží a ceně uváděné u výrobků jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

2.3.1.   objednaném zboží,

2.3.2.   způsobu úhrady ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

2.3.3.   informace o celkových nákladech za zboží (cena zboží včetně dopravy)

2.4.      Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem souhlasí s objednaným zbožím, kupní cenu, způsobem úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2.5.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  1. cena zboží a Platební podmínky

3.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese provozovny: Halenkov 457, 756 03
  2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

  1. dodání zboží

4.1.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

4.2.      Po potvrzení objednávky prodávající odešle objednané zboží do 3 pracovních dní na adresu kupujícího, kterou uvedl v objednávce. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval a v případě poškození obalu, tuto skutečnost oznámil přepravci z důvodu možného poškození zboží vlivem přepravy zboží.

4.3.      Doklady ke zboží, zejména daňový doklad (faktura) prodávající přikládá kupujícímu při odeslání zboží.

4.4.      Nepřevezme-li úmyslně kupující zboží v dohodnuté době (7 dní) a zboží bude prodávajícímu navráceno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s dopravou zásilky kupujícímu (výše dopravy činí 150,- Kč) z důvodu, že prodávající tuto částku hradí předem z vlastních zdrojů.

 

  1. Vyřízení reklamace

5.1.      Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

5.2.      V případě reklamace je kupující povinen předložit doklad o koupi zboží. Bez dokladu reklamaci nelze vyřídit.

5.3.      V případě reklamace nás kontaktujte na uvedeném E-mailu: MichalZdanjuk@seznam.cz nebo na tel. 605 510 088. Vždy prosím uvádějte číslo faktury.

5.4.      Záruka na prodávané zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na úmyslné poškození zboží, na poškození způsobené nesprávnou údržbou a nadměrným opotřebením.